🔮💥🔮💥🔮💥🔮💥🔮💥🔮💥
அனைத்து வகைப் பள்ளிகளில் புதிதாக சேரும் மாணவர்களுக்கு EMIS ID உருவாக்க மேற்  கண்ட விவரங்கள் தேவை.

🔮💥🔮💥🔮💥🔮💥🔮💥🔮💥