Computer Instructor's Regularization order


Regularization order For Computer Instructor Level-1 appointed in the years 2021 and 2022


2021 மற்றும் 2022ஆம் ஆண்டுகளில் கணினி பயிற்றுநர் நிலை - 1 ஆக நியமனம் பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கு பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் பொதுவான பணிவரன்முறை ஆணை வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!!!


Regularization order For Computer Instructor Level-1 appointed  in the years 2021 and 2022 Joint Director Proceeding  In Pdf .Date : 20.11.2023 -Download