பருவம் 1

பருவம் 1  Syllabus 2nd std Tamil medium Click to download 
பருவம் 1 Syllabus 2nd std Eng medium Click to download 
பருவம் 1 வகுப்பு - 2 பருவம் - 1 QR CODE RECORD - விரைவுத் துலங்கல் குறியீடு பயன்பாட்டுப் பதிவேடு-1  CLICK HERE DOWNLOAD
 பருவம் 1 பாடம் 2 தமிழ் புதிய வார்த்தைகள்  இரா,கோபிநாத் click here
பருவம் 1பாடம் 3 தமிழ் புதிய வார்த்தைகள்  இரா,கோபிநாத்  click here
பருவம் 1 பாடம் 4 தமிழ் புதிய வார்த்தைகள்  இரா,கோபிநாத் click here
பருவம் 1  Tamil Nadu 2nd Std -Term 1 - English book with Phonetic Transcription -CLICK HERE 

 TERM1  LEARNING OUTCOMES - STD 2 -

 TERM1  Tamil - click here
 TERM1  English - click here
 TERM1  Maths T/M - click here
 TERM1  Maths E/M - click here
 TERM1  EVs T/M. - click here
 TERM1   E/M - click here
வகுப்பு 2 பருவம் 1  சுழ்நிலையியல் நமது சுற்றுச்சுழல் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் -CLICK HERE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பருவம் -2 (2019-20)
2 std Learning Outcomes All Subjects Tamil and English Medium 2nd term  -click here download 
Work Done Register for 2st Std - Click Here -download 
பணி நிறைவுப் பதிவேடு (பாடத்தலைப்புடன்) வகுப்பு 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
பருவம் -3

Term - 3 STD 2  FA(b) - வினாதாள் தொகுப்பு - SURYA  GUIDE -Click Here Download
Term -3 std 2  4-IN-1 -GANGA GUIDE   -TM ---CLICK HERE DOWNLOAD
Term -3 std 2  QR CODE REGISTER - CLICK HERE DOWNLOAD 
Term - 3 Learning Outcomes Class 2_TM  (SURYA)A4 SHEET  -Click Here Download
T-3 TAMIL புதியவார்த்தை தொகுப்பு (த .காளிதாஸ்) Click Here Download 
T-3 ENGLISH  புதியவார்த்தை தொகுப்பு (த .காளிதாஸ்) Click Here Download
Term - 3 Learning Outcomes Class 2_TM  (SURYA) -Click Here Download 
Term - 3 Learning Outcomes Class 2_EM   (SURYA) -Click Here Download