பருவம் 1
பருவம் 1 SYLLABUS
பருவம் 1 SYLLABUS  4 TH std Tamil medium Click to download


பருவம் 1


பருவம் 1 அறிவியல் ஆங்கில வழி FA B QUESTIONS இரா.கோபிநாத்.-click here  Download 
பருவம் 1சமூக அறிவியல் ஆங்கில வழி  FA B QUESTIONS இரா.கோபிநாத். COLOUR COPY click here  Download 
பருவம் 1சமூக அறிவியல்ஆங்கில வழி  FA B QUESTIONS  இரா.கோபிநாத  BLACK & WHITE . -cclick here  Download 

பருவம் -1, வகுப்பு-4, தமிழ் ( 1-4 பாடங்கள்)  வலுவூட்டல் பயிற்சிகள்,
SALM TRAY CARDS   T.தென்னரசு click here  Download 

Online தேர்வுகள்   வளரறி மதிப்பீடு தொகுப்பு


 • TAMIL TERM1  ONE TOUCH  ONLINE TEST COLLECTIONS  &  QR CODE FA  B இரா.கோபிநாத் -click here  Download 
 • ENGLISH  TERM1  ONE TOUCH  ONLINE TEST COLLECTIONS  &  QR CODE FA  Bஇரா.கோபிநாத்  click here  Download 
 • MATHS TERM1  ONE TOUCH  ONLINE TEST COLLECTIONS  &  QR CODE FA  Bஇரா.கோபிநாத் click here  Download 
 • SCIENCE  TERM1  ONE TOUCH  ONLINE TEST COLLECTIONS  &  QR CODE FA  B இரா.கோபிநாத் click here  Download 
 • SOCIAL SCIENCE TERM1  ONE TOUCH  ONLINE TEST COLLECTIONS  &  QR CODE FA  இரா.கோபிநாத் -click here  Download 


CONSOLIDATION  IV  STD 

பருவம் - 1 தொகுத்தல்  தமிழ் இரா.கோபிநாத்click here  Download 
பருவம் - 1 தொகுத்தல்  ஆங்கிலம்  இரா.கோபிநாத்click here  Download 
பருவம் 1 தமிழ் மனவரை படம் -click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ் கருத்து வரைபடம் --click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்Phonetic  Transcription"  with answers --click here  Download 

வகுப்பு - 4 பருவம் - 1 QR CODE RECORD - விரைவுத் துலங்கல் குறியீடு பயன்பாட்டுப் பதிவேடு-1-click here  Download 


4 STD GANGA GUIDE ALL SUBJECT -(E/M) --click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்தமிழ் இலக்கணம் -click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்7 இறக்கை குருவி -click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்முளைப்பாரி -click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்பயன்படுத்தும் பழமொழிகள் --click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்முயல் அரசன் -click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்சான்றோர் மொழி --click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்விடியும் வேலை -click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை-click here  Download 

பருவம் 1 தமிழ்4 STD தமிழ் கையெழத்து சொற்களஞ்சியம்click here  Download 
பருவம் 1 தமிழ்பாடம்2 பனைமரச்சிறப்பு கடின வார்த்தைகள் தொகுப்புclick here  Download 
 பருவம் 1  English_mind map   Mr Thennarusu -click here  Download 
 பருவம்1 ENGLISH FA B QUESTIONS click here  Download 
 பருவம் 1  Englishமெல்லக் கற்கும் மாணவர்களுக்கான வார்த்தைச் சக்கரங்கள் click here  Download 
 பருவம் 1  English புதிய வார்த்தைகள்  தொகுப்பு இரா,கோபிநாத் -click here  Download 
TERM 1 - CLASS 4 - ENGLISH MIND MAPclick here  Download 
பருவம்-1, வகுப்பு-4, அறிவியல், அனைத்து பாடங்களுக்கான வளரறி மதிப்பீட்டு வினாத்தாள், click here  Download 
 பருவம்-1, வகுப்பு-4, அறிவியல்என உடல் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத்  -click here  Download 
பருவம் 1 வகுப்பு-4 அறிவியல்  MY BODY  கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் click here  Download 

 TERM 1 Social Science HARDWORDS LESSON 1  OUR EARTH (E/ M)  Mr R.GOPINATH -click here  Download 
 TERM 1  Social Science  HARDWORDS LESSON 2 OUR HERITAGE (E/ M)  Mr R.GOPINATH click here  Download 
 TERM 1 Social Science   HARDWORDS LESSON 3 GOOD CITIZEN (E/ M)  Mr R.GOPINATH click here  Download 
 TERM 1   Social Science  HARDWORDS LESSON 4 ATMOSPHERE (E/ M)  Mr R.GOPINATH -click here  Download 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
பருவம் -2 (2019-2020)

STD 4 TERM 2 English Tenses _(T. தென்னரசு) BW click here  Download 
STD 4 TERM 2 ONE TOUCH TLM COLLECTIONS (இரா.கோபிநாத்)-click here  Download  
STD 4 TERM 2 ONE TOUCH QR CODE AND ONLINE EXAMINATION(இரா.கோபிநாத்)-click here  Download 
பருவம் -2, வகுப்பு-4சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கான தொகுத்தல்( SALM TRAY CARDS) அட்டைக(T. தென்னரசுBW -click here  Download 
பருவம் -2, வகுப்பு-4சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கான தொகுத்தல்( SALM TRAY CARDS) அட்டைகள் (T. தென்னரசு)COLOUR -click here  Download 
பருவம் -2, வகுப்பு-4, , தமிழ் ( 1 -4 பாடங்கள்)  பாடங்களுக்கான தொகுத்தல்( SALM TRAY CARDS) அட்டைகள்   BW click here  Download 
பருவம் -2, வகுப்பு-4, , தமிழ் ( 1 -4 பாடங்கள்)  பாடங்களுக்கான தொகுத்தல்( SALM TRAY CARDS) அட்டைகள்   colour -click here  Download 
பருவம் -2, வகுப்பு-4,  , அறிவியல் தொகுத்தல்( SALM TRAY CARDS) அட்டைகள்(T. தென்னரசு) COLOUR -click here  Download 
பருவம் -2, வகுப்பு-4,  , அறிவியல் தொகுத்தல்( SALM TRAY CARDS) அட்டைகள்(T. தென்னரசு) B/Wclick here  Download 
4 TH  STD SURA'S  - 5-IN-1 - TM - TERM 2 click here  Download 
4 TH STD SURA'S  - 5-IN-1 - EM - TERM 2 click here  Download 
Work Done Register for 4th Stdclick here  Download 
TERM -2 LEARNING OUTCOME ALL SUB TM click here  Download 
TERM -2 LEARNING OUTCOME ALL SUB EM click here  Download 
 • 4 STD TERM 2 TAMIL  FA(b) TEST INTERACTIVE QR CODE _இரா.கோபிநாத்.) -click here  Download 
 • 4 STD TERM 2 ENGLISH  FA(b) TEST INTERACTIVE QR CODE _இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 
 • 4 STD TERM 2 SCIENCE   FA(b) TEST INTERACTIVE QR CODE _இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
 • 4 STD TERM2 SOCIAL SCIENCE  FA(b) TEST INTERACTIVE QR CODE _இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 
 • 4STD Term -2  Sciene Lession - 1 -3  FA(b) TEST IN H5P   (இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
 • பருவம் 2 வகுப்பு 4 வளரறி மதிப்பீடு  தேர்வு 1-4   IN H5P  click here  Download 
 • தமிழ் வலுவூட்டும் பயிற்சி SALM TRAY CARD_  (Mr T.தென்னரசு,)  -click here  Download 
  ஆங்கிலம் வலுவூட்டும் பயிற்சி SALM TRAY CARD_ (Mr T.தென்னரசு,)  click here  Download 
 • TAMIL BW MIND MAP (இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
 • TAMIL Colour MIND MAP (இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 
 •  ENGLISH  MIND MAP (இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
 • SCIENCBW  MIND MAP ( E/M & TM)   (இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 

 • SCIENCE Colour  MIND MAP   ( E/M & TM)  (இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 
 • SOCIAL SCIENCE  MIND MAP BLACK AND WHITE ( E/M & TM)  PREPARED BY R GOPINATHclick here  Download 
 • TERM 2 CLASS 4 SOCIAL SCIENCE H5P INTERACTIVE FORMATIVE  ASSESSMENT QR CODES (R GOPINATH) click here  Download 
 • 4th Workbook-Term2 all subject EMclick here  Download 
 • 4TH STD TERM 2 (B&W) SCIENCE  NEW WORDS INTERACTIVE QR CODE  FOR  HARD WORDS- (இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
 • 4TH STD TERM 2 (COLOUR) SCIENCE  NEW WORDS INTERACTIVE QR CODE  FOR  HARD WORDS- (இரா.கோபிநாத். click here  Download 
 • 4TH STD TERM 2 (B&W) SOCIAL SCIENCE  NEW WORDS INTERACTIVE QR CODE  FOR  HARD WORDS- (இரா.கோபிநாத்.click here  Download 
 • 4TH STD TERM 2 (COLOUR) SOCIAL SCIENCE  NEW WORDS INTERACTIVE QR CODE  FOR  HARD WORDS- (இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
 • TERM 2 CLASS 4 ENGLISH  HARD WORDS  WITH QR CODE  INTERACTIVE GAME FOR  HARD WORDS (இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
 • SCIENCE -அனைத்து பாடத்திற்கும் சொல்வது எழுதுதல் மற்றும் புதிய வார்த்தைகள்.(.T. தென்னரசு,)Black &white -click here  Download 
 • SCIENCE -அனைத்து பாடத்திற்கும் சொல்வது எழுதுதல் மற்றும் புதிய வார்த்தைகள்.(.T. தென்னரசு,) Colour click here  Download 
 • TAMIL -அனைத்து பாடத்திற்கும் சொல்வது எழுதுதல் மற்றும் புதிய வார்த்தைகள்(.T. தென்னரசு,) Colour -click here  Download 
 • TAMIL -அனைத்து பாடத்திற்கும் சொல்வது எழுதுதல் மற்றும் புதிய வார்த்தைகள்(.T. தென்னரசு,) Black &white -click here  Download 
 • ENGLISH- ALL LESSONS, DICTAION WORDS & NEW WORDS (.T. தென்னரசு,) Colour click here  Download 
 • ENGLISH- ALL LESSONS, DICTAION WORDS & NEW WORDS(.T. தென்னரசு,) Black &white click here  Download 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
பருவம் -3

பருவம் -3 வகுப்பு -4  


5 IN 1 Sample Guide Tamil Medium 20-21| SURA'S- Download 
5 IN 1 Sample Guide English Medium 20-21| SURA'S -Download
Term - 3 STD 4 TAMIL  MINDMAP - TM/EM  - BW  -  PREPARED BY R GOPINATH  -- CLICK click here  Download 
Term - 3 STD 4  ENGLISH  MINDMAP - TM/EM  - BW  -  PREPARED BY R GOPINATH  -- click here  Download 
Term - 3 STD 4   SCIENCE MINDMAP - TM/EM  - BW  -  PREPARED BY R GOPINATH  -- click here  Download 
Term - 3 STD 4  SOCIAL SCIENCE MINDMAP - TM/EM  - BW  -  PREPARED BY R GOPINATH  --click here  Download 
Term - 3 STD 4 TAMIL  MINDMAP - TM/EM  - COLOUR  -  PREPARED BY R GOPINATH  -- click here  Download 
Term - 3 STD 4  ENGLISH  MINDMAP - TM/EM  -  COLOUR  -  PREPARED BY R GOPINATH  click here  Download 
Term - 3 STD 4   SCIENCE MINDMAP - TM/EM  -  COLOUR -  PREPARED BY R GOPINATH  -click here  Download 
Term - 3 STD 4  SOCIAL SCIENCE MINDMAP - TM/EM  - COLOUR   -  PREPARED BY R GOPINATH click here  Download 
Term - 3 STD 4  FA(b) - வினாதாள் தொகுப்பு - SURYA  GUIDE click here  Download Term - 3 STD 4 - - 5-IN-1 - GANGA GUIDE  -TM--- click here  Download 
Term - 3 STD 4 - TRAY CARDS   GANGA GUIDE  - TM -- click here  Download 
Term - 3 STD 4   QR CODE RECORD -click here  Download 
பருவம் -3, வகுப்பு -4, கருத்து வரைபடம் -1T. (தென்னரசு )click here  Download 
(தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல், சமூக அறிவியல்- முதல் பாடம்.)
STD 4 T3 TAMIL WORK BOOK EM   click here  Download 
STD 4 T3 ENGLISH  WORK BOOK EM -click here  Download 
STD 4 T3 SOCIAL SCIENCE  WORK BOOK EM click here  Download 
Term - 3 Learning Outcomes Class 4_TM  (SURYA)A4 SHEETclick here  Download 
STD 4 T3 -தமிழ் மனவரைபடம் -  -(இரா.கோபிநாத் ) BW click here  Download 
STD 4 T3 -தமிழ் மனவரைபடம் -  -(இரா.கோபிநாத் ) COLOUR  click here  Download 
STD 4 T3 -தமிழ் புதிய வார்த்தை &சொல்வதை எழுதுதல்   UNIT 1,2  BW -(T. தென்னரசு) click here  Download 
STD 4 T3 -தமிழ் புதிய வார்த்தை &சொல்வதை எழுதுதல்  UNIT  1,2  CO -(T. தென்னரசு) click here  Download 
STD 4 T3 -ENGLISH  DICTATION WORDS&NEW WORD   ALL UNIT   BW -(T. தென்னரசு)click here  Download 
STD 4 T3 --ENGLISH  DICTATION WORDS&NEW WORD   ALL UNIT  CO -(T. தென்னரசு) click here  Download 
STD 4 T3 அறிவியல் பாடங்களில் வரும் புதிய சொற்கள்& சொல்வது எழுதுதல்  BW -(T. தென்னரசுclick here  Download 
STD 4 T3 அறிவியல் பாடங்களில் வரும் புதிய சொற்கள்& சொல்வது எழுதுதல்  CO -(T. தென்னரசு) click here  Download 
STD 4 T3 , சமூகஅறிவியல் பாடங்களில் வரும் புதிய சொற்கள்& சொல்வது எழுதுதல் BW -(T. தென்னரசுclick here  Download 
STD 4 T3 , சமூகஅறிவியல் பாடங்களில் வரும் புதிய சொற்கள்& சொல்வது எழுதுதல் CO -(T. தென்னரசுclick here  Download 
STD 4 T3  Social  Science TM  HARD WORDS  BW -ALL UNIT (இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 
STD 4 T3   Social   Science TM  HARD WORDS  colour -ALL UNIT  (இரா.கோபிநாத்.) -click here  Download 
STD 4 T3    Science TM  HARD WORDS  BW -ALL UNIT (இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 
STD 4 T3   Science TM  HARD WORDS  colour -ALL UNIT  (இரா.கோபிநாத்.) -click here  Download 
STD 4 T3    TAMIL HARD WORDS  BW -ALL UNIT (இரா.கோபிநாத்.)click here  Download 
STD 4 T3   ENGLISH  HARD WORDS  BW -ALL UNIT  (இரா.கோபிநாத்.) click here  Download 
STD 4 T3   ENGLISH WORDS  colour -ALL UNIT  (இரா.கோபிநாத்.) -click here  Download 

Term - 3 Learning Outcomes Class

Term - 3 Learning Outcomes Class 4_TM  (SURYA) click here  Download 
Term - 3 Learning Outcomes Class 4_EM   (SURYA) click here  Download