வருமான வரி கணக்கிணை (Income Tax Return) www.incometax.gov.in என்ற புதிதாக தொடங்கபட்டுள்ள  இணையதளத்தில் தாக்கல் செய்யும் முறை பற்றிய விளக்கங்கள் அடங்கிய தொகுப்பு  PDF   உள்ளது- Download

Income Tax  -2022-23


ANITHA VISWANATH   .ENGLISH ALL AGE USE AUTOMATIC SOFTWARE AY2023-24  -Download
ANITHA VISWANATH    அனைத்து வயது வருமான வரி மென்பொருள் 2023ஆம் ஆண்டு AY23-24 -Download 
Arunagiri Income Tax IT Software Download For AY 2022-2023 Use only Desktop/Laptop -Download

Income Tax  -2021-22

Income Tax Calculator 2021-22 |Mr k.Selvakumar  Updated -Download

Income Tax Software for Assessment Year 2022-23 (Financial Year 2021-22) |Arunagiri K - Download 

Automatic Income Tax Software Fy2021-22 Computer Use Only- Viswanath -Download

Income Tax Calculator For Both New And Old Calculation ( COVID-19 CMPRF 1 day Salary, HBA+HRA Exemption ,JACTTO-GEO Arrear) -  FY 2021-22 V.0.2 திரு.செல்வ.ரஞ்சித்குமார் - Download 


Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2021-22 -Download 

Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2021-22|Mr K.Selvakumar  -Download 

Income Tax Automatic software AY 2022-23 Computer use only  -Download .

House rent receipt for 12 month -Download 

INCOME TAX FORM  PDF FORMAT 


INCOME TAX FORM (NEW PLAN) PDF - Download 

 INCOME TAX FORM 2021-22 - (OLD PLAN) PDF - Download 

Income Tax  -2020-21


Income Tax-book Financial Year -2020-21- Download
Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2020-21|Mr K.Selvaraj -Download 
Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2020-21 ver 9.0|Mr Ranjethkumar- Download
Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2020-21 Ver 21.0| Mr Arunagiri -Download
Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2020-21|TESTF -Download
Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2020-21|Mr Manoher&SenthilKumar -Download
Income tax -Calculator For Both New And Old Calculation FY 2020-21 -Download
Income Tax Comparison for F.Y.2020-21 under Existing & New Regime  -Download
Income Tax Form Old FY 2020-21 Pdf -Download 
Income Tax Form New Regime FY 2020-21  Pdf -Download 
Income Tax details With Tamil Explanation-2020-21 -Download
Income Tax  Old And New Form  In TAMIL 2020-21-Download
House Rent Receipt For Income Tax - Download 
IT U/S 80 DDB -Expenses of Maintenance / Medical Treatment Form No-101-Download

Income Tax  CALCULATOR SOFTWARE-2019-20

Income Tax Software ( Arunagiri) for Assessment Year 2020-21 (Financial Year 2019-20) ver -20.1  - Click Here Download 

INCOME TAX -RECEIPT OF HOUSE RENT -CLICK HERE DOWNLOAD 

Income tax Calculation Software FY2019-2020 @ MSKedusoft  -Macro Enabled Excel Software [Only for Computer Use]  Click Here to Download     

Instruction for Enable Macro  Click Here to Download     

 IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Tamilarasan - Download here ( updated ) -click here download
IT Calculator  ( 2019 - 2020 ) - Mr Baskar - Download here ( Password 123 )  -click here  download

2 MINUTES  TAX CALCULATOR-FINANCIAL YEAR 2019-20 (MR Arunagiri K)-CLICK HERE DOWNLOAD 

INCOME-TAX-NEW CIRCULAR-FINANCIAL YEAR 2019-20 -click here download 

BEST  Income Tax Calculation 2019 - 2020 |   -Click Here Download 

  Income Tax Calculation 2019 - 2020 | Download here BY Mr V. MANIMARN  -Click Here Download 

 Income tax software TAMILNADU GOVERNMENT STAFF ALL AGE USE  version 24 DATE 18.11.2019 MONTHLY PAGE PASSWORD : 555vlr12151

AUTOMATIC INCOMETAX CALCULATOR 2019-20. VERSION 20.0 -CLICK HERE TO DOWNLOAD


INCOME TAX FORM PDF-2019-20  TAMIL -CLICK HERE DOWNLOAD
INCOME TAX FORM PDF-2019-20 -CLICK HERE DOWNLOAD

Income Tax  CALCULATOR SOFTWARE-2018-19