ஆக்கம்
மீனா.மேகநாதன் M.Sc.,B.Ed.,Mphil.,
(ப.ஆசிரியர் அ.மே.நி. பள்ளிபுலிவலம்.)        
மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed., இரா.நவநீதகிருஷ்ணன் M.Sc.,B.Ed.
(ப. ஆ அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி , பழையவலம். திருவாரூர் மாவட்டம்.)