தமிழக அரசுப் பாடத்திட்டத்தின்கீழ் கல்விபயிலும் 10-ம் வகுப்பு, ப்ளஸ் ஒன், ப்ளஸ் டூ மாணவ-மாணவிகளுக்குப் பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 16-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 20-ம் தேதி வரை நடக்கிறது. ப்ளஸ் ஒன் தேர்வு மார்ச் 7-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 16-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. ப்ளஸ் டூ தேர்வு மார்ச் 1-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வரை நடைபெறுகின்றன.

10-ம் வகுப்பு தேர்வு அட்டவணை விவரம்: 
மார்ச் 16 - தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் 21 - தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 28 - ஆங்கிலம் முதல் தாள்
ஏப்ரல் 4 - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
ஏப்ரல் 10 - கணிதம்
ஏப்ரல் 12 - விருப்பமொழி
ஏப்ரல் 17 - அறிவியல்
ஏப்ரல் 20 - சமூக அறிவியல்

ப்ளஸ் ஒன் தேர்வு அட்டவணை: 
மார்ச் 7 - தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் 8 - தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 13 - ஆங்கிலம் முதல் தாள்
மார்ச் 14 - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 20 - கணிதம், நுண் உயிரியல், விலங்கியல், சத்துணவியல்
மார்ச் 23 - வணிகவியல், மனையியல், புவியியல்,
மார்ச் 27 - இயற்பியல், பொருளாதாரம்
ஏப்ரல் 3 - வேதியியல், கணக்குப் பதிவியல்
ஏப்ரல் 9 - உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல், வணிகக் கணிதம்
ஏப்ரல் 13 - கணினி அறிவியல், இந்திய கலாசாரம், சிறப்புத்தமிழ், தொடர்பு ஆங்கிலம், உயிரி வேதியியல்
ஏப்ரல் 16 - தொழில்படிப்புகள், அரசியல், செவிலியர், புள்ளியியல்
ப்ளஸ் டூ தேர்வு அட்டவணை:

மார்ச் 1 - தமிழ் முதல் தாள்
மார்ச் 2 - தமிழ் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 5 - ஆங்கிலம் முதல்தாள்
மார்ச் 6 - ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
மார்ச் 9 - வணிகவியல், புவியியல், மனையியல்,
மார்ச் 12 - கணிதம், விலங்கியல், நுண் உயிரியல், சத்துணவியல்,
மார்ச் 15 - அனைத்து தொழில் பிரிவு, அரசியல் அறிவியல், செவிலியல், புள்ளியியல்
மார்ச் 19 - இயற்பியல், பொருளியல்,
மார்ச் 26 - வேதியியல், கணக்கு பதிவியல்,
ஏப்ரல் 2 - உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல், வணிகக் கணிதம்,
ஏப்ரல் 6 - கணினி அறிவியல், சிறப்புத்தமிழ், உயிரி வேதியியல், தொடர்பு ஆங்கிலம்