10 ,12 வகுப்பு  மாணவர்களுடன் பாரத பிரதமர் கலந்துரையாடல்  தொடர்பான இயக்குநர்  செயல்முறைகள்