போராட்டம் இன்றுடன்  முடியாமல்  தொடர்கிறது.

தலைவர்களின் அறிவிப்பு.

ஆங்காங்கே உள்ள அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் உடனடியாக ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியம் வருமாறு அழைப்பு.