புதிய பாடத்திட்டத்தில் அமைந்த 9ம் வகுப்பு அறிவியல் முதல் அலகு கல்வி அமுது வினா விடை தொகுப்பு......


ஆக்கம் : 
மீனா.சாமிநாதன் M.Sc.,B.Ed.,M.Phil., 
பட்ட்தாரி ஆசிரியர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி 
பழையவலம், 
திருவாரூர் மாவட்டம் .