ஆண்டு தோறும்  வருமான வரி அரசுக்கு செலுத்த வேண்டும் - மாத சம்பளம் மற்றும் பிடித்தம்  போன்ற தகவல் கீழே உள்ள இணைப்பு வழியாக தெரிந்து கொள்ளாம் -Enter You Cps No    And  Date of Birth 

EPay Slip  For Pay Drawn Particulars for March 2020-Sep -2020  only For Income Tax