*கடல் அனிமோன் என்பவை கொன்றுண்ணி வகை விலங்குகள்...🎋🎋🎋🎋🎋🎋கடலுக்கு அடியில் வளரும் ஒரு வகை தாவரம் போல் காட்சியளிக்கும் *
🦑🦑🦑🦑🦑🦑🦑
பார்ப்பதற்கு அதன் பெயருக்கேற்ப அழகாக தோன்றினாலும்,

இவை தன்னை கடந்து செல்லும் உயிரினங்கள் மீது ஒரு வகை அமிலத்தை உமிழ்ந்து அவற்றின் நரம்புகளை செயலிழக்கச்செய்து அவற்றை ஈர்த்து உணவாக்கிக் கொள்கின்றன.

🌈📡🔬🛶⏳☂🔭♻
இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்


Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here