1. காரங்கள்:
🔴 நீரில் கரையும் காலங்களுக்கு என்ன பெயர் - எரிகாரங்கள்
🔴 எரிகாரங்கள் அதற்கு வேறு பெயர் - அல்கலிகள்
🔴 அல்கலி என்ற சொல் எந்த மொழி சொல் - அல்குவிலி என்ற அரேபிய சொல்
🔴 அல்கலி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் - தாவரச் சாம்பல்
🔴 நீரில் கரைந்து ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைத் (OH) தரும் சேர்மங்கள் - காரங்கள்
🔴 அனைத்து அல்கலிகளும் காரங்கள் ஆனால் எல்லா காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல
🔴 அல்கலிகள் சில உதாரணம் - சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு (எரிசோடா), பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு (எரிபொட்டாஷ்)
🔴 நீரில் லேசாக கரையும் காரம் - கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு
🔴 நீரில் கரையாத காரங்கள் - கால்சியம் ஆக்ஸைடு, மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு
🔴 காரம் சிவப்பு லிட்மஸ் தாளை நீலமாக மாற்றும்.
🔴 காரம் பினாப்தலினுடன் வினை புரிந்து இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும்.
🔴 காரம் மெத்தில் ஆரஞ்சுடன் வினை புரிந்து மஞ்சள் நிறத்தை தருகிறது.

2. அமிலங்கள்
🔵 அமிலம் என்பது எந்த மொழி சொல் - அசிட்ஸ் என்ற லத்தீன் மொழி சொல்
🔵 அசிடஸ் என்ற லத்தீன் மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட ஆசிட் என்ற ஆங்கில மொழியில் பொருள் - புளிப்பு சுவை
🔵 நீரில் கரையும் போது ஹைட்ரஜன் அயனிகளைத் (H+) தரும் பொருட்கள் - அமிலங்கள்
🔵 எல்லா அமிலங்களிலும் ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஆனால் ஹைட்ரஜன் உள்ள எல்லா சேர்மங்களும் அமிலங்கள் அல்ல
🔵 அமிலங்கள் வகைகள் - 2
1. கனிம அமிலங்கள்
2. கரிம அமிலங்கள்
🔵 தாதுப் பொருட்களில் இருந்து கிடைப்பவை - கனிம அமிலங்கள்
🔵 கனிம அமிலங்கள் சில - ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலம், நைட்ரிக் அமிலம், சல்ஃப்யூரிக் அமிலம்
🔵 தாவரங்கள், விலங்குகள் இருந்து பெறப்படுவது - கரிம அமிலம்
🔵 கரிம அமிலங்கள் சில - சிட்ரிக் அமிலம், ஆக்ஸாலிக் அமிலம், மாலிக் அமிலம் (தாவரங்கள் இருந்து கிடைப்பவை), பியூட்ரிக் அமிலம்,  லாக்டிக் அமிலம்,  பார்மிக் அமிலம் (விலங்குகள் இருந்து கிடைப்பவை)
🔵 அமிலங்கள் நீல லிட்மஸ் தாளை சிவப்பாக மாற்றும்
🔵 அமிலம் பினாப்தலினுடன் வினை புரிந்து - நிறங்கள் ஏதும் கொடுப்பதில்லை
🔵 அமிலம் மெத்தில் ஆரஞ்சுடன் வினை புரிந்து இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை தருகிறது.
🔵 எந்த பொருளில் எந்த அமிலம் உள்ளது பற்றி கீழே பார்ப்போம்
🎯 ஆப்பிள் - மாலிக் அமிலம்
🎯 தக்காளி - ஆக்சாலிக் அமிலம்
🎯 திராட்சை - டாட்டாரிக் அமிலம்
🎯 எலுமிச்சை - சிட்ரிக் அமிலம்
🎯 பால்/தயிர் - லாக்டிக் அமிலம்
🎯 வெண்ணெய் - பியூட்ரிக் அமிலம்
🎯 வினிகர் - அசிட்டிக் அமிலம்
🎯 கொழுப்பு - ஸ்டெர்ரிக் அமிலம்
🎯 எறும்பு கொடுக்கு - பார்மிக் அமிலம்
🎯 வெங்காயம் - அனலின் அமிலம்
🎯 தேனீர் - டானிக் அமிலம்