அலகு-12  தாவர அமைப்பியல் மற்றும் செயலியல் -click here


ஆக்கம்:

                                       ப.லோகநாதன்,
                                       பட்டதாரி ஆசிரியர்,
                                       அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி
                                       கெட்டுஅள்ளி,
                                       தருமபுரி மாவட்டம்