9ஆம் வகுப்பு, புவியியல் பாடத்தில் உள்ள, ஆற்றின் மூன்று நிலைகள்..1.இளநிலை2.முதிர்நிலை3.மூப்புநிலை..பற்றிய பாடல்... எளிய முறையில் கற்றல் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மாணவர்களுக்காக.         
  ச. தனபால் அ.உ.நி பள்ளி, கிளிக்குடி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்...Join Telegram Group Link -Click Here