பத்தாம் வகுப்பு - அறிவியல்

ஒரு மதிப்பெண் - புத்தக வினாக்கள் பயிற்சித் தேர்வு வினாத்தாள்


                                             ஆக்கம்: 


                                   ப.லோகநாதன்.,
                                   பட்டதாரி ஆசிரியர், 
                                   அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி, 
                                   கெட்டுஅள்ளி, 
                                   தருமபுரி மாவட்டம்.


 • சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்க
 • கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக 
 • சரியா? தவறா? தவறான கூற்றை திருத்துக. 
 • பொருத்துக. 
 • கூற்று மற்றும் காரணத்திற்கு ஏற்ப் கொடுக்கப் பட்ட தெரிவுகளில் இருந்து சரியானதை தெரிவு செய்தல்.

வினாத்தாள்களை தரவிறக்க உரிய பாடத்தின் மீது சொடுக்கவும்


 1. இயக்க விதிகள்-CLICK HERE 
 2. ஒளியியல்-CLICK HERE 
 3. வெப்ப இயற்பியல்-CLICK HERE 
 4. மின்னோட்டவியல்-CLICK HERE 
 5. ஒலியியல்-coming soon
 6. அணுக்கரு இயற்பியல்-coming soon
 7. அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்-CLICK HERE 
 8. தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு-CLICK HERE 
 9. கரைசல்கள்-CLICK HERE 
 10. வேதிவினைகளின் வகைகள்-coming soon
 11. கார்பனும் அதன் சேர்மங்களும்-CLICK HERE 
 12. தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல்-CLICK HERE 
 13. உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்-CLICK HERE 
 14. தாவரங்களின் கடத்துதல் மற்றும் விலங்குகளின் சுற்றோட்டம்-CLICK HERE 
 15. நரம்பு மண்டலம்-CLICK HERE 
 16. தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்-CLICK HERE 
 17. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இனப்பெருக்கம்-CLICK HERE 
 18. மரபியல்-CLICK HERE 
 19. உயிரின் தோற்றமும் பரிணாமமும்-coming soon
 20. இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில் நுட்பவியல்-coming soon
 21. உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள்-coming soon
 22. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை-coming soon
 23. காட்சித் தொடர்பு-coming soon

Join Whats App Group Link -Click Here


Join Telegram Group Link -Click Here