1.முதல் வகுப்பு

தமிழ் & ஆங்கிலம் , CLICK HERE

கணக்கு  சூழ்நிலையியல்,(TM) , CLICK HERE

கணக்கு & சூழ்நிலையியல்,(EM), CLICK HERE


2. இரண்டாம் வகுப்பு

தமிழ் & ஆங்கிலம், விரைவில்

கணக்கு &சூழ்நிலையியல்,(TM), DOWNLOAD, CLICK HERE

கணக்கு & சூழ்நிலையியல் (EM), CLICK HERE


3.மூன்றாம் வகுப்பு


தமிழ் & ஆங்கிலம் ,CLICK HERE

கணக்கு & அறிவியல் & சமூக அறிவியல், (TM), விரைவில்

கணக்கு & அறிவியல் & சமூக அறிவியல், (EM), CLICK HERE


4. நான்காம் வகுப்பு


தமிழ் & ஆங்கிலம், CLICK HERE

கணக்கு & அறிவியல் & சமூக அறிவியல், (TM), விரைவில்

கணக்கு & அறிவியல் & சமூக அறிவியல்,(EM), CLICK HERE


5. ஐந்தாம் வகுப்பு


தமிழ் & ஆங்கிலம், CLICK HERE

கணக்கு & அறிவியல் & சமூக அறிவியல், (TM), விரைவில்

கணக்கு & அறிவியல் & சமூக அறிவியல், (EM), விரைவில்

Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here