வகுப்பு 4 மூன்றாம் பருவம்  அறிவியல் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு  -BLACK AND WHITE -Click Here

வகுப்பு 4 மூன்றாம் பருவம்  அறிவியல் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு  -COLOUR PRINT -Click Here

அறிவியல் பாடங்கள்
1. GREEN ENVIRONMENT
பசுமை சுற்றுச்சூழல்
2. LIFE OF ANIMALS
விலங்குகளின் வாழ்க்கை
3. AIR WE BREATHE
நாம் சுவாசிக்கும் காற்று
கடின வார்த்தைகள் சொல்வது எழுதுதல்
தொகுப்பு


தயாரிப்பு
🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here