ஆறாம் வகுப்பு Notes of lesson History -Click Here Download
ஏழாம் வகுப்பு Notes of lesson History-Click Here Download
ஏழாம் வகுப்பு  Slide show TM-Click Here Download
எட்டாம் வகுப்பு Notes of lesson History-Click Here Download
எட்டாம் வகுப்பு  Slide show TM-Click Here Download
ஒன்பதாம் வகுப்பு Notes of lesson Civics உள்ளாட்சி அமைப்புகள்-Click Here Download
ஒன்பதாம் வகுப்புSlide show TM-Click Here Download
ஒன்பதாம் வகுப்புSlide showEM-Click Here Download
ஒன்பதாம் வகுப்பு Video links வீடியோ-Click Here Download
பத்தாம் வகுப்பு   Notes of lesson Tips for Slow learners-Click Here Download
பத்தாம் வகுப்பு Slide show One mark Q&A-Click Here DownloadJoin Telegram& Whats App Group Link -Click Here