10 ஆம் வகுப்பு  புதிய பாடத் திட்டம்  கணிதம் பாடத்திற்கான அலகு வாரியான பயிற்சிகளுக்கான விடைகள் இங்கு தரபட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்கு புரியும் வண்ணம் அழகிய கையெழுத்தால் எழுதபட்ட விடை குறிப்புகள். மாணவர்கள் கணிதபாடத்தில்  தேர்ச்சி மற்றும் அதிக மதிப்பெண் பெறும் வகையில் ஆசிரியர் திரு மணிகண்டன் அவர்களால்  எழுதபட்ட பயிற்சி வாரியான விடைகுறிப்புகள்.. 

10Th Maths  All Unit 5 Mark Solution  English Medium| Download 
10Th Maths All Unit 2 Mark Minimu Material  English Medium | Download 

10Th Maths All Unit Example Solution | Mr S.Manikandan -Download 
10th Maths Chapter 2 Number And Sequences Example  | Mr S.Manikandan - Download 

10Th maths Study Material English Medium Unit 1 -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 2 -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 3  -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 4  -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 5  -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 6  -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 7  -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 8 -Click here 
10Th maths Study Material English Medium Unit 9 -Click here