துறை தேர்வில் புதிய பாட திட்டத்தின் கீழ் ஆசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்


ஆசிாியா்கள் அரசு ஊழியா்கள் அனைவருக்கம் வணக்கம்.
TNPSC: DECEMBER 2020 துறை தேர்வு விண்ணப்பங்கள்  வரவேற்க்கப் பட்டுள்ளன.
விளம்பர எண்: 01/2021
விளம்பர நாள்: 08.01.2021
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 29.01.2021


அனைத்து  ஆசிரியர்கள்

1. 065- Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper - I -  Higher Secondary / Secondary / Teacher Training and Special School
2. 072-Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper - II -  Elementary / Middle and Special Schools
3.  124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I .
(or)
     152-The Account Test for Executive Officers
4.172 - The Tamil Nadu Government Office Manual Test ( 124 or 152 ) and 172 is compulsory for all  and  065 & 072 is for DI post.

துறை தேர்வில் மற்ற அலுவலர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்


1 . 124 - Account Test for Subordinate Officers - Part I .
2 . 172 - The Tamil Nadu Government Office ManualJoin Telegram& Whats App Group