ஓய்வூதியர்கள் இந்த ஆண்டும் வருடாந்திர நேர்காணலுக்கு, கருவூலத்திற்கு நேரில் செல்ல வேண்டியதில்லை. அரசாணை வெளியீடு

Furnishing of Life Certificate,  Non-employment Certificate and Non-remarriage/Non-marriage Certificate by the Pensioners/Family Pensioners including Digital Life Certificate thro’  Jeevan Pramaan Portal – Exemption from Annual Mustering Process for the year 2021 as a special case due to Covid-19 - Orders – Issued

Exemption for Annual Mustering Process G.O.Ms.No.134, Dated 26thMay 2021.

(a) Exemption of Annual Mustering process of Pensioners/Family Pensioners for the year 2021 (or)

(b) Obtaining Life Certificate generated through the Jeevan Pramaan Portal during the period from July 2021 to December 2021.