Matarnity leave Extern From 9Month To 12 Month GoNo 84 Date 23 08 2021


மகளிர் பேறுகால விடுப்பு 9 மாதங்களில் இருந்து 12 மாதமாக உயர்வு தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது

G.O.(M.S.). No.84. dated 23.08.2021

Matarnity leave Extension From 9Month To 12 Month GoNo 84 Date:23.08.2021