10Th Science One Mark Quarterly Syllabus 

10-ஆம் வகுப்பு அறிவியல் காலாண்டு தேர்வுக்கான மிக முக்கியமான 1,மதிப்பெண் வினாக்கள்:

தேர்விற்கான பாடங்கள்:


10Th Science One Mark Quarterly Syllabus 2022-23  Tamil Medium  Download 

10Th Science One Mark Quarterly Syllabus 2022-23  English Medium  -Download 

10Th Science One Mark Quarterly Syllabus 2022-23 Exam Question Paper TM Chinaparaj  -Download 

10Th Science One Mark Quarterly Syllabus 2022-23 Exam Question Paper  TM -Download 

10Th Science One Mark Quarterly Syllabus 2022-23 Exam Question Paper EM with Anser Key  -Download 

10Th Science One Mark Quarterly Syllabus 2022-23 Exam Question Paper TM with Anser Key -Download  

10Th Science 100 One Mark Quarterly Syllabus 2022-23 |K.Elancheliyan -Download 

10Th Science Match The Following Quarterly Syllabus  2022-23  |K.Elancheliyan -Download 

10Th Science  Quarterly Syllabus  Choose The Best Answer  and Filling The Balnk  |J.vasudevan -Download 

10Th Science Quarterly Syllabus True Or False-Download 


இயற்பியல்:

1) இயக்க விதிகள்

2) ஒளியியல்

3) வெப்ப இயற்பியல்

4) மின்னோட்டவியல்

வேதியியல்:

7) அணுக்களும்-மூலக்கூறுகளும்

9) கரைசல்கள்

8) தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு

உயிரியல்:

12) தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் செயலியல்

13) உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்

14) தாவரங்களின் கடத்துதல், விலங்குகளின் சுற்றோட்டம்

15) நரம்பு மண்டலம்

16) தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்

17) தாவரங்கள் (ம) விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம்

18) மரபியல்