8Th Tamil Guide Term 1


8th tamil guide term 1 ,8th tamil guide pdf download ,8th std tamil guide ,8th tamil book answers ,8th tamil guide pdf download 2023 ,8th std tamil book answers pdf download ,8th tamil book back answers,8Th Tamil Term 1 Guide With Learning OutCome ,8ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் கற்றல் விளைவுகளுடன் வினா விடை தொகுப்பு 


8ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் பருவம் 1

 • 1.1 தமிழ்மொழி வாழ்த்து
 • 1.2 தமிழ்மொழி மரபு
 • 1.3 தமிழ் வரிவடிவ வளர்ச்சி
 • 1.4 சொற்பூங்கா
 • 1.5 ஏழுத்துகளின் பிறப்பு
 • 2.1 ஓடை
 • 2.2 கோணக்காத்துப் பாட்டு
 • 2.3 நீல ம் பொது
 • 2.4 வே ட்டுக்கிளியும் கருகுமானும்
 • 2.5 வினைமுற்று
 • 2.6 திருக்குறள்
 • 3.1 நோயும் மருந்தும்
 • 3.2 வருமுன் காப்போம்
 • 3.3 தமிழ்ர் மருந்தும்
 • 3.4 தலைக்குள் ஒர் உலகம்
 • 3.5 எச்சம்

8ஆம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் கற்றல் விளைவுகளுடன் வினா விடை தொகுப்பு  - பருவம் 1

8Th Tamil Term 1 Guide With Learning Outcomes Pdf - Download 


Prepared By 

DEO (Elementary) – 

CHEYYAR EDUCATIONAL DISTRICT