1.     ஒன்பதாம் வகுப்பு காலாண்டு பொதுத் தேர்வு_2019 தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்_1 தாள்-Click Here Download 
  2.     ஒன்பதாம் வகுப்பு காலாண்டு பொதுத் தேர்வு_2019 தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்_2 தாள்-Click Here Download
  3.     ENGLISH  QUARTERLY MODEL QUESTION  PAPER I- CLICK HERE DOWNLOAD
  4.     ENGLISH  QUARTERLY MODEL QUESTION  PAPER II- CLICK HERE DOWNLOAD 
  5.      9 th Science quaterly model question for EM click here
  6.     9 th Science quaterly model question for TM click here
  7.     9 TH  காலாண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் சமூக அறிவியல்  (Mr S.Sathyanantham )  -CLICK HERE DOWNLOAD 
Join Telegram Group Link -Click Here