பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட / நீக்கப்பட்ட / கட்டாயமாக ஓய்வு பெற்ற GPF சந்தாதாரர்களின் அனுமதியை தடைசெய்தல் - பொது வருங்கால வைப்பு நிதி T.N. விதிகளின் விதி 28 (1) திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!!

General Provident Fund – Debarring the sanction of General Provident Fund Subscribers who had been Dismissed / Removed / Compulsorily Retired / Invalidation from service – Amendment to Rule 28 (1) of the General Provident Fund (TN) Rules – Orders – Issued.

G.O.Ms.No.142, Dated 15th June 2021. IN pdf