👉3296 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத பணியிடங்களுக்கு ஜூன் -2021 மாத ஊதிய கொடுப்பாணை வெளியீடு !!! 

RMSA பணியிடங்கள் -Go No:46, Go No:67 Go No:391  


👉6156 ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லா பணியிடங்களுக்கு ஜூன் -2021 மாத ஊதிய கொடுப்பாணை!!!Go No 391 

GO No 391 June Pay Continuation order 

 👉5000 ஆசிரியரல்லாத  பணியிடங்கள் ஜூன் -2021 Pay Continuation order(_1268 ஆசிரியரல்லா பணியிடங்களுக்கு ஜூன் - 2021 மாத ஊதிய கொடுப்பாணை)

GO No 47,GO No 252 GoNo 50 Go No 78


👉 32 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மற்றும் 1 சுற்றுச்சூழல் உதவி இயக்குநர் பணியிடம் ஆகியவற்றிற்கு  01.01.2021 முதல் 31.12.2023 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!!! 

GO No 87  Date :26.06.2021Go no :175 ,99  

👉  RMSA இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் ஆய்வக உதவியாளர் (6157 பணியிடங்கள் BC Head) - 19.02.2021 முதல் 18.02.2024 வரை மூன்றாண்டுகளுக்கு தொடர் நீட்டிப்பு ஆணை வழங்கி அரசாணை வெளியீடு!!

  GO No 87  Date :26.06.2021GO No :277,GO No :62,GO No :88,GO No 373


👉 1200 பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள் மற்றும் 200 உடற்கல்வி ஆசிரியர் பணியிடங்கள், மொத்தம் 1400 பணியிடங்களுக்கான 01.06.2021 முதல் 3 மாதங்களுக்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை!!! Go no 64 ,Go No 473

Pay continuation order For 1200  BT ASST And 200 PET Total 1400 Post 

👉 675 முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு 01.06.2021 முதல் 3 மாதங்களுக்கான ஊதிய நீட்டிப்பு ஆணை! Go no 142 , Go no 143, Go no 157, Go no 159, Go no 177, Go no 183, Go no 199, Go no 236,Go No 558

Pay continuation order For 675 PG  ASST - 3 Month From 01.06.2021

👉 Temporary Post Continuation order for 13 Girls school  Headmaster a Period for 3 Month from 01.06.2021 – Go no 94 ,Go No 496 

Pay continuation order For 13 Girls school  Headmaster - 3 Month From 01.06.2021