அரசு ஊழியர்களுக்கு வீடு கட்ட வழங்கும் முன்பண உச்சவரம்பு 40 இலட்சத்திலிருந்து 50 இலட்சமாக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு!!!

G.O.(Ms.) No. 52 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (HBA) DEPARTMENT Dated: 17.05.2023. - Download 


Loans and Advances - House Building Advance - Enhancement of ceiling of House Building Advance from Rs.40.00 lakh to Rs.50.00 lakh for State Government Employees and from Rs.60.00 lakh to Rs.75.00 lakh for AlI India Service Officers

Considering the rise in construction costs, the maximum ceiling for the House Building Advance will be increased to Rs.50.00 lakh from Rs.40.00 lakh per ernployee from the upcoming financial year